PROFISHOP tilbyder varer til industri, lager, butik og andre faggrupper
80 82 81 36
Menu
Håndtering af farlige stoffer

Med farlige stoffer menes både rene stoffer og stofblandinger, der udgør et kemisk farepotentiale. Ved håndteringen af farlige stoffer er der forskellige lovgivninger og forordninger, der skal overholdes.

Definition af farlige stoffer

Farlige stoffer, både rene stoffer (elementer og forbindelser) og blandinger, der fremstilles af disse. Man klassificerer de farlige stoffer i henhold til deres egenskaber og forordningen om farlige stoffer:

 1. Farlige stoffer, der er mærket som sådanne
 2. CMR-stoffer: Kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske stoffer
 3. Stoffer, der indebærer en risiko for eksplosion
 4. Stoffer, der opstår ved fremstillingen eller anvendelsen af stoffer, der hører under nummer 1), 2) eller 3)
 5. Stoffer, der ikke hører under nr. 1-3, men som i kraft af deres fysisk-kemiske eller toksiske egenskaber kan udgøre en risiko for de ansattes sundhed og sikkerhed
 6. Stoffer, hvor der er defineret en arbejdspladsgrænseværdi

Begrebet ”stoffer” står i denne forbindelse både for stoffer og for præparater og fabrikater (blandinger).

Stoffer, der udgør en risiko på grund af radioaktivitet, falder ikke under definitionen farlige stoffer.

Ensartede regler for håndteringen af farlige stoffer: GHS-bestemmelserne

Ved håndteringen af farlige stoffer er der en lang række forordninger, regler og standarder, der skal følges af hensyn til de ansattes sikkerhed og sundhed. Lovgivningen danner grundlaget. Det gamle HSID-system til klassificering og mærkning i henhold til direktiverne 67/548/EØF (stofdirektivet) og 1999/45/EF (præparatdirektivet) afløses nu fuldstændigt af GHS. GHS er FN’s ”globale system til klassificering og mærkning af stoffer og produkter”, der harmoniserer systemerne for klassificering og mærkning af kemikalier verden over. Reglerne gælder både for emballager og sikkerhedsdatablade.

Risiciene for menneskers sundhed og sikkerhed og miljøet skal med det harmoniserede system minimeres verden over – både inden for transport og ved fremstillingen og anvendelsen af farlige stoffer. Reglerne sørger for ensartede risikopiktogrammer, risiko- og sikkerhedssætninger, der klassificerer faren ved et stof.

Mens faresymboler indtil da blev vist i kvadratisk form og med orangefarvet baggrund, præsenteres de nu med GHS i form af en rude med en rød kant og hvid baggrund.

Håndtering af farlige stoffer: Arbejdsgiverens forpligtelser

I håndteringen af farlige stoffer på arbejdspladsen har arbejdsgiveren et særligt ansvar for de ansatte. Dertil hører overholdelse af lovmæssige bestemmelser, forordninger og standarder til beskyttelse af de ansatte, deres sundhed og sikkerhed. 

Grundlæggende gælder denne rækkefølge for håndtering af farlige stoffer:

 • Undgå
 • Inddæm
 • Beskyt.

Farlige stoffer bør i overensstemmelse hermed anvendes i så begrænset omfang som muligt. I håndteringen af farlige stoffer bør de pågældende arbejdsområder så vidt muligt separeres eller sikres på særlig vis. Derudover skal personlige værnemidler efter behov udleveres gratis til medarbejderne.

Arbejdsgiveren skal desuden være opmærksom på følgende:

 • Der er pligt til at undersøge: Er der tale om et farligt stof?
 • I tilfælde af farlige stoffer gælder en mærkningspligt
 • De pågældende sikkerhedsdatablade for håndteringen af farlige stoffer skal være tilgængelige for medarbejderne.
 • Der skal opstilles advarselsskilte
 • Medarbejderne skal instrueres regelmæssigt og specifikt i håndteringen af farlige stoffer (driftsanvisninger)
 • En regelmæssig forebyggende undersøgelse af medarbejderne udført af arbejdsmedicinere kan, afhængigt af de farlige stoffer, være nødvendig
VORE EKSPERTER ANBEFALER
Til sikker opbevaring af 60-liters tønder
Pris på forespørgsel
 • Bundkar af stål til korrekt opbevaring af farlige stoffer
 • Godkendt til brændbare væsker i GHS-kategorierne 1-4
 • Fås med eller uden gitterrist
  fra 5.224,-
Mest solgte om
Til sikker udendørs opbevaring af trykgasflasker
Pris på forespørgsel
Mest solgte om
Til sikker opbevaring af farlige stoffer udendørs
Pris på forespørgsel
Mest solgte om
Til sikker opbevaring af små beholdere
  1.708,-
Mest solgte om Palleopsatser
Mobil opbevaring af farlige stoffer
  fra 3.744,-
 • Tappestation af galvaniseret stål
 • Opbevaringsplader til fastgøring af forskellige dunke
 • Opsamlingskarret forhindrer, at væsker slipper ned i jorden
  fra 6.497,-
Til korrekt opbevaring iht. TRGS 510
  fra 11.796,-