Juridisk
 
Almindelige Leveringsbetingelser
JUNGHEINRICH DANMARK A/S
Opdateret: 13.10.2017


1. Anvendelsesområde

1.1. Disse ”Almindelige Leveringsbetingelser” finder anvendelse på alle aftaler om Jungheinrich Danmark A/S’ (”vores”) salg og levering af produkter, reservedele og tilknyttede ydelser herunder aftaler om arbejds- og tjenesteydelser som levering af konsulentydelser og andre kontraktmæssige serviceydelser til erhvervskunder.

1.2. Leveringsbetingelserne har forrang for andre betingelser. Modstående eller afvigende betingelser er herved afvist. De Almindelige Leveringsbetingelser skal også gælde i det tilfælde, at vi leverer uanset vores kendskab til kundens afvigende salgs- eller leveringsbetingelser.

1.3. Disse leveringsbetingelser skal i løbende forretningsforhold ligeledes gælde for alle fremtidige aftaler med kunden, medmindre andet udtrykkeligt aftales. Leveringsbetingelserne skal endvidere gælde for enhver aftale, der udspringer af en indgået handel eller arbejdsaftale, som f.eks. servicearbejde eller reparationsaftaler.

2. Aftalens genstand og udførelse, omfanget af leveringer

2.1. De Almindelige Leveringsbetingelser udgør sammen med vores tilbud og ordrebekræftelse det samlede aftalegrundlag om vores salg og levering af varer og serviceydelser.

2.2. Alle oplysninger vedrørende varernes egenskaber i prospekter, kataloger, reklamer eller i vores forudgående korrespondance og i VDI’s (Tyske Ingeniørers Forenings) opstillinger er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i vores tilbud eller ordrebekræftelse. Dette gælder ligeledes billeder, tegninger og andre illustrationer.

2.3. Vi forbeholder os retten til at ændre design og form i leveringsperioden, forudsat at varerne ikke derved ændres væsentligt i forhold til funktion og udseende, og forudsat at ændringerne ikke er urimelige for kunden. Bestemmelsen i pkt. 6.3 gælder i tilfælde af prisændringer.

2.4. Udover de i pkt. 2.3 nævnte ændringer, er ændringer til aftalegrundlaget alene gældende, hvis parterne skriftligt har aftalt ændringerne.

2.5. Vi forbeholder os ubegrænset alle ejendomsrettigheder og ophavsrettigheder vedrørende prisoverslag, tegninger og lignende dokumenter (herefter ”dokumenterne”). Dokumenterne, eller dele heraf, må alene gøres tilgængelige for tredjemand efter vores forudgående skriftlige samtykke og skal uden opfordring straks returneres til os, såfremt en aftale ikke indgås.

3. Leveringstidspunkt

3.1. Vi leverer som udgangspunkt ”frit leveret” til alle adresser i Danmark.

3.2. Opfyldelsesstedet er den af kunden angivne adresse.

3.3. Vi bærer risikoen for hændelige skader på varerne indtil levering. En efterfølgende aftalt pligt til at yde service ændrer ikke herpå.

3.4. Vi har ret til at levere før det aftalte leveringstidspunkt, medmindre parterne har aftalt andet.

3.5. Såfremt et leveringstidspunkt er blevet aftalt, men levering ikke er mulig, da kunden skal fremskaffe oplysninger, dokumenter, teknisk materiale, licenser og tilladelser og lignende, udskydes leveringstidspunktet svarende til tiden fra, ordrebekræftelsen er afsendt, og indtil kunden har leveret det nødvendige materiale. I tilfælde af skønsmæssige data eller lignende er ordrebekræftelsen bindende. Hvis denne også kun indeholder skønsmæssige data, skal kunden separat have bekræftet leveringstidspunktet af os. Tilsvarende gælder i tilfælde, hvor det er aftalt,
at kunden skal betale en forholdsmæssig andel af prisen ved indgåelsen allerede ved indgåelse af aftalen.

3.6. Leveringstidspunktet udskydes i rimeligt omfang, såfremt arbejdskonflikter, herunder især strejke og lockout, force majeure, statslige krav eller andre uforudsete omstændigheder uden for vores kontrol, hvis sådanne forhold influerer på udarbejdelse eller levering af varerne. Dette gælder også i tilfælde af, at sådanne forhold indtræder hos vores underleverandører eller underentreprenører. Vi er ej heller ansvarlige for førnævnte forhold, hvis de indtræder på et tidspunkt, hvor vi allerede er kommet i restance. I væsentlige tilfælde vil vi snarest muligt underrette kunden om påbegyndelse og afslutning af sådanne omstændigheder. Hvis sådanne uforudsete omstændigheder resulterer i, at varerne ikke kan leveres, eller hvis levering kræver væsentlige yderligere omkostninger, er vi berettiget til at hæve aftalen.

3.7. Med undtagelse af de i pkt. 3.4 – 3.6 nævnte tilfælde kan leveringstidspunktet alene ændres ved gensidig skriftlig aftale. Såfremt kunden har yderligere anmodninger eller ønsker ændringer i varerne efter bekræftelse af ordren, kræver dette således en skriftlig aftale.

3.8. Delvis opfyldelse er tilladt. Enhver delvis opfyldelses anses som en uafhængig transaktion, hvilken vi er berettiget til at fakturere særskilt.

4. Leveringsforsinkelse – erstatning

4.1. Ved leveringsforsinkelser, som vi er ansvarlige for, er kunden berettiget til at kræve erstatning for det tab, som kunden har lidt ved forsinkelsen. Den samlede erstatning for hver tilendebragte uges forsinkelse udgør 0,5 % af værdien af den del af leverancen, der ikke står til rådighed til det aftalte tidspunkt eller i henhold til kontrakten, dog ikke mere end 5% af nettoværdien af den samlede ordre.

4.2. Såfremt levering er forsinket og kunden ved en skriftlig meddelelse indrømmer os en rimelig frist – dog mindst på 7 dage - hvori kunden har angivet, at denne vil afvise levering efter fristen, og såfremt vi væsentligt har overskredet denne frist, er kunden berettiget til at hæve aftalen.

4.3. Kunden er ikke berettiget til både at kræve erstatning efter pkt. 4.1 og pkt. 9.2. Kunden har således valget mellem de to bestemmelser.

4.4. Såfremt kunden ønsker et senere leveringstidspunkt end oprindeligt aftalt, og vi indvilliger i en sådan udskydelse, vil kunden blive opkrævet påløbne opbevaringsomkostninger, der i tilfælde af opbevaring på vores fabrik vil udgøre mindst 0,5% af nettoværdien af ordren pr. måned. Vi er også berettigede til efter udløbet af en rimelig tidsfrist fastsat af os – dog mindst 7 dage – at disponere over varerne til anden side og herefter levere til kunden på det senest aftalte tidspunkt.

5. Accept af leverance, forsinket accept af leverance, aftalens ophævelse

5.1. Ved levering ”ab fabrik” er kunden forpligtet til at anmode om levering af varerne efter at være blevet meddelt, at varerne er forsendelsesklare - eller i tilfælde af, at levering er aftalt til en bestemt adresse – at acceptere modtagelse heraf. Såfremt kunden misligholder denne forpligtelse, skal kunden afholde påløbne ekstraomkostninger derved (f.eks. opbevarings- og vedligeholdelsesomkostninger). Såfremt en af os fastsat rimelig tidsfrist – dog minimum 7 dage - er overskredet, kan vi hæve aftalen og disponere over varerne på anden vis samt kræve erstatning, uafhængigt af hvilke andre krav vi måtte have mod kunden. I tilfælde af kundens endelige afvisning af at ville modtage varerne er det ikke nødvendigt at fastsætte en tidsfrist.

5.2. Såfremt arbejder standses efter kundens udtrykkelige anmodning, er kunden forpligtet til at betale differencen mellem det fakturerede beløb og det allerede betalte.

6. Pris og betaling

6.1. Priserne er ”frit leveret” med tillæg af lovpligtig moms, gældende på tidspunktet for aftalens indgåelse, og inkl. emballageudgifter.

6.2. Alle udgifter forbundet med levering, så som udgifter til transport, læsning og losning, transportforsikring, toldafgifter, tekniske inspektioner etc. afholdes af os, medmindre andet aftales.

6.3. Såfremt der sker ændringer i vores prislister efter bekræftelse af en ordre, gælder de prislister, der eksisterer på tidspunktet for levering, forudsat at der er en periode på mindst 4 måneder imellem tidspunktet for aftalens indgåelse og leveringstidspunktet, og vi ikke er ansvarlige for eventuelle forsinkelser med leveringer. I modsat fald gælder de prislister, der eksisterer på tidspunktet for aftalens indgåelse.

6.4. Betaling med frigørende virkning kan ske ved forudbetaling, Direct Debit SEPA, bankoverførsel, VISA, American Express, PayPal eller efter faktura. Fakturerede beløb skal betales senest 14 dage efter udstedelse af faktura.

6.5. I tilfælde af for sen betaling påløber renter fra forfaldsdatoen med Nationalbankens officielle diskonto med et tillæg på 7% til betaling sker.

6.6. Betalingsordrer, checks og andre betalingsmidler end de i pkt. 6.4 nævnte accepteres alene efter udtrykkelig aftale og alene som betinget betaling, indtil de indfries, men anses ikke for egentlig betaling. Eventuelle meromkostninger herved afholdes af kunden.

6.7. Modregning eller tilbageholdelse er kun tilladt, når kundens modkrav er fastslået ved retskendelse, er ubestridt eller er anerkendt af os.

6.8. Vi tager varernes transportindpakning retur til vores fabrik. Ved returnering skal indpakningen være ren, fri for fremmede partikler og, hvor det er muligt, opdelt i forskellige indpakningsmaterialer. I modsat fald er vi berettiget til at opkræve kunden for ekstraomkostninger herved.

7. Ejendomsforbehold

7.1. Ejendomsretten til de leverede varer overgår først til kunden ved fuldstændig betaling af samtlige fakturaer, der måtte opstå på baggrund af forretningsforbindelsen med kunden (varer under ejendomsforbehold). I løbende konto tjener de under ejendomsforbehold leverede varer som sikkerhed for ethvert udestående beløb.

7.2. Såfremt kunden benytter de under ejendomsforbehold leverede varer på egne fabrikker, er kunden ikke berettiget til at videresælge, pantsætte eller overdrage ejendomsretten som sikkerhed for de af kunden under ejendomsforbehold leverede varer eller dele heraf uden vores udtrykkelige skriftlige samtykke, så længe ejendomsforbeholdet består.

7.3. Såfremt en kunde har erhvervet varer under ejendomsforbehold med henblik på videresalg, er dette tilladt som led i kundens almindelige forretningsførelse. Når varer, der er leveret under ejendomsforbehold, videresælges, overdrager kunden til os samtidig ethvert fremtidigt krav, der udspringer heraf, som kunden måtte have mod sin køber. Vi accepterer hermed denne overdragelse. Kunden er bemyndiget til at opkræve ethvert tilgodehavende. Vi er også berettiget hertil men vil undlade dette, medmindre kunden misligholder sin betalingsforpligtelse, eller hvis kundens økonomiske forhold forringes i et omfang, der bringer kundens evne til at betale i fare. Dette vil f.eks. være tilfældet, hvis kunden indgiver egen konkursbegæring. I så fald er kunden, når denne anmodes herom, forpligtet til at forsynes os med al nødvendig information og dokumentation til brug for inkassation.

7.4. Såfremt værdien af de i vores favør stillede garantier overstiger de sikrede fordringer med mere end 20%, er vi på kundens anmodning forpligtede til at frigive garantier efter kundens valg.

7.5. Kunden er forpligtet til at underrette os skriftligt om enhver retlig foranstaltning mod varer under ejendomsforbehold, herunder fremsende kopi af begæring om og dokumentation for fogedudlæg.
Kunden er endvidere forpligtet til at gøre sit yderste for at forhindre iværksættelse af fogedforretning. I tilfælde af, at tredjepart gør sådanne krav gældende, er kunden forpligtet til at dække vores retlige og udenretlige omkostninger.

7.6. Så længe ejendomsforbeholdet består, er kunden forpligtet til at forsikre varerne mod brand- og vandskade og tyveri. Såfremt service og/eller eftersyn er påkrævet, skal kunden foranledige disse rettidigt udført og for egen regning.

7.7. Såfremt kunden er forsinket med betaling, er vi berettiget til at afhente de varer, der er omfattet af ejendomsforbeholdet, efter at en af os fastsat, rimelig tidsfrist – minimum 7 dage - er overskredet. Såfremt de under ejendomsforbehold leverede varer er i tredjemands besiddelse, er kunden ved første anmodning forpligtet til at oplyse, hvor varerne befinder sig, og kunden er indforstået med, at vi i så fald tager varerne i vores besiddelse.

7.8. I tilfælde af, at vi påberåber retten til varerne i henhold til ejendomsforbeholdet, tager varerne i besiddelse eller pantsætter dem, skal dette ikke betragtes som en tilbagetræden fra aftalen, medmindre vi udtrykkeligt angiver dette.

7.9. Hvis der indgives konkursbehandling mod kunden, er vi berettiget til at hæve aftalen og kræve, at de under ejendomsforbehold leverede varer straks returneres.

8. Erstatning for mangler og vanhjemmel

8.1. I tilfælde af mangler ved de leverede varer indestår vi for følgende:

8.1.1. Vi giver principielt ingen garantier for holdbarheden af eller nogen garanti for varerne. Som en konsekvens heraf er ingen af vores beskrivelser, oplysninger eller andre udsagn - hverken før eller efter indgåelsen af aftalen - udtryk for nogen form for garanti.

8.1.2. Kunden skal undersøge alle produkter, reservedele og tilknyttede ydelser ved leveringen. Hvis kunden opdager en fejl eller mangel, som kunden ønsker at påberåbe sig, skal kunden straks skriftligt meddele os om fejlen eller manglen. Hvis en fejl eller mangel, som kunden opdager eller burde have opdaget, ikke straks meddeles skriftligt til os, kan kunden ikke senere gøre denne fejl eller mangel gældende.

8.1.3. De dele af de leverede varer, som viser sig at være mangelfulde ved risikoens overgang til kunden, vil efter vores valg enten blive repareret eller omleveret uden udgift for kunden. Vi opnår ejendomsret til de dele, der fjernes som led i udbedringen. Kunden skal give os tilstrækkelig tid og mulighed for sådan udbedring.

8.1.4. Vi afholder vores omkostninger, der er forbundet med udbedringen.

8.1.5. Såfremt udbedringen mislykkes, er kunden berettiget til at hæve aftalen eller kræve et afslag i købesummen. Såfremt kunden vælger at hæve aftalen, frafalder kunden samtidig retten til erstatning og godtgørelse for omkostninger, medmindre vi bevidst har undladt at oplyse om manglen.

8.1.6. I tilfælde af, at der undtagelsesvist er stillet en garanti, gælder vores ansvar kun i det omfang, hvor det præcise formål med garantien er at sikre kunden mod tab.

8.1.7. I henhold til pkt. 9.2. kan yderligere krav ikke gøres gældende, herunder men ikke begrænset til krav på tilbagebetaling af afholdte udgifter eller erstatningskrav.

8.1.8. Medmindre andet fremgår af ufravigelig lovgivning eller af ordrebekræftelsen, er reklamationsfristen for mangler ved nye produkter 12 måneder fra tidspunktet for risikoens overgang. Medmindre andet er udtrykkeligt aftalt, er kunden afskåret fra at gøre krav gældende som følge af mangler ved brugte produkter.

8.1.9. Vi påtager os ikke ansvar for konsekvenser af følgende omstændigheder: Uhensigtsmæssig eller ukorrekt brug, herunder især overbelastning, fejlagtig installation eller kundens/tredjemands egen igangsættelse af drift, slitage, fejlagtig eller skødesløs behandling, manglende vedligeholdelse eller vedligeholdelse, der ikke er udført i overensstemmelse med anvisninger eller instruktioner, uegnet udstyr, faciliteter og reservedele, mangelfuldt bygningsarbejde, uegnet byggegrund, kemiske, elektrokemiske eller fysiske påvirkninger.

8.1.10. Såfremt kunden eller tredjemand på urigtig måde udfører ændringer eller reparationer ved de leverede varer uden vores udtrykkelige forudgående samtykke, kan intet krav, som kunden måtte påføre sig derved, rettes mod os.

8.2. For så vidt angår vanhjemmel garanterer vi følgende:

8.2.1. Vi er forpligtet til at levere varerne fri for industrielle enerettigheder og tredjemands ophavsrettigheder. Såfremt tredjemand fremsætter berettigede krav som følge af en industriel enerettighed eller ophavsrettighed til de leverede varer eller dele deraf, vil vi efter eget skøn og for egen regning sørge for enten at indhente en brugsret til de leverede varer, ændre dem således, at ejendomsretten eller ophavsretten ikke krænkes, eller ombytte de leverede varer eller dele heraf. Såfremt vi ikke er i stand til dette på rimelige og sædvanlige vilkår, er kunden berettiget til at hæve aftalen. I henhold til pkt. 9 er kunden ikke berettiget til at rejse krav om erstatning eller krav om tilbagebetaling af nytteløst afholdte udgifter.

9. Ansvar

9.1. Såfremt kunden ikke er i stand til at benytte de leverede varer i overensstemmelse med aftalen, og dette skyldes vores undladelse af at foretage korrekt implementering af forelagte forslag, instruktioner eller råd afgivet af os før eller efter indgåelse af aftalen eller gennem anden misligholdelse, som vi er ansvarlige for, herunder især på grund af fejl i drifts- og vedligeholdelsesmanualerne til de leverede varer, gælder bestemmelserne i pkt. 8 og 9.2-9.4. tilsvarende, hvorfor kunden er afskåret fra at gøre yderligere krav gældende.

9.2. For skade på andet end de leverede varer (især tabt fortjeneste, produktionstab, andre indirekte eller deraf følgende tab eller økonomisk tab, eller tilbagebetaling af afholdte udgifter) påtager vi os alene - og uanset retsgrundlaget - ansvar i følgende tilfælde:

9.2.1. forsætlig adfærd,

9.2.2. grov uagtsomhed begået af juridiske repræsentanter eller overordnede medarbejdere,

9.2.3. bevidst fortiede mangler eller mangler, hvis ”fravær” vi har garanteret (dog alene i det omfang det præcise formål med garantien har været at sikre kunden mod tab),

9.2.4. legemsbeskadigelse, skade mod helbred eller død, og

9.2.5. krav i henhold til produktansvarsloven.

9.3. I tilfælde af, at vi undlader at opfylde væsentlige kontraktmæssige forpligtelser på grund af forhold, som vi er ansvarlige for, og dette medfører væsentlig risiko for, at aftalen, herunder dens formål, ikke kan gennemføres, er vi yderligere ansvarlige for grov uagtsomhed.

9.4. Kunden er udtrykkeligt afskåret fra at gøre yderligere krav gældende.

10. Udelukkelse af overdragelse

10.1. Kundens krav mod os kan ikke overdrages til andre.

11. Lovvalg og værneting

11.1. Parternes samhandel er i alle henseender underlagt dansk ret.

11.2. Enhver tvist, der måtte opstå i forbindelse med parternes samhandel skal afgøres ved en dansk domstol.
Datasikkerhed

Databeskyttelse

Jungheinrich ved, hvor vigtigt det er for dig, at dine data behandles med fortrolighed. Vi vil derfor gerne forsikre dig om, at vi overholder alle lovkrav. Nedenfor finder du detaljerede oplysninger om vores håndtering af dine data.

 

Databeskyttelse

 

Oversigt

 

I vores egenskab af denne sides udgiver ved vi hos Jungheinrich, hvor vigtigt det er for dig, at dine persondata behandles med fortrolighed. Vi vil derfor gerne forsikre dig om, at vi overholder alle lovkrav for datasikkerhed og databeskyttelse. I det følgende giver vi dig udførlige oplysninger om arten, omfanget og formålet, hvortil dine persondata anvendes i vores onlinetilbud og de dertil knyttede websites.

Du kan besøge vores side uden at give oplysninger om dig selv. Når du går ind på Jungheinrich Danmark A/S's website, udveksles forskellige oplysninger mellem din enhed og vores server. Der findes flere oplysninger om dette i afsnittet om databehandlingens formål.

I overensstemmelse med kravene i Persondataforordningen (GDPR) har du forskellige rettigheder, som du kan gøre gældende over for os. Disse omfatter retten til at gøre indsigelse mod udvalgte typer databehandling, i særdeleshed databehandling til markedsføringsformål. Der findes flere oplysninger om dette i afsnittet om dine rettigheder.

Såfremt du har spørgsmål vedrørende vores informationer om databeskyttelse, kan du når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Du kan finde de relevante kontaktoplysninger i følgende afsnit.

 

Navn og kontaktoplysninger til den enhed, der er ansvarlig for behandlingen, og til virksomhedens databeskyttelsesansvarlige

 

Disse databeskyttelsesoplysninger gælder for databehandling, der udføres af Jungheinrich Danmark A/S, Mårkærvej 3, 2730 Tåstrup ("enhedsansvarlig") og for følgende website www.jungheinrich.dk. Jungheinrich AG's databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på denne adresse, att. Den databeskyttelsesansvarlige, eller via datenschutz@jungheinrich.de.

 

Databehandlingens formål, retsgrundlag og legitime interesser, som Jungheinrich Danmark A/S følger, og modtagerkategorier

 

Generelle oplysninger

Vi behandler alene brugernes persondata i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at brugerdata alene behandles, når det er juridisk tilladt, dvs. hvor databehandling er juridisk påkrævet, brugeren har givet sit samtykke eller i overensstemmelse med vores legitime interesser.

 

Persondata som dit navn, din adresse, dit telefonnummer eller e-mailadresse registreres ikke, medmindre du giver disse oplysninger frivilligt, f.eks. som del af et nyhedsbrev, en ansøgning eller en forespørgsel.

 

Adgang til vores website

Når du bruger vores website, sender den browser, som du bruger til dette formål, automatisk oplysninger til serveren med vores website/applikation, og disse gemmes midlertidigt i en logfil. Dette har vi ingen indflydelse på. Følgende oplysninger registreres også uden dit input og gemmes, indtil de automatisk slettes:

 • IP-adressen på den internetopkoblede enhed, der sender anmodningen
 • Dato og tid for opkoblingen
 • Navn og url på den tilgåede fil
 • Det website/den applikation, der blev brugt til at logge på (henvisnings-URL)
 • Den browser, du brugte, og eventuelt operativsystemet på din internetopkoblede computer og navnet på din internetudbyder.

 

Retsgrundlaget for behandling af IP-adressen er art. 6, stk. 1 (f) i GDPR. Vores legitime interesse kommer af følgende formål for dataindsamling. Husk på, at de indsamlede data ikke giver direkte afslører din identitet, og vi drager ikke nogen konklusioner i den henseende. Vi bruger IP-adressen på din enhed og de oven for angivne data til følgende formål:

 • For at sikre, at der etableres en god forbindelse
 • For at sikre, at vores website er brugervenligt
 • For at vurdere systemets sikkerhed og stabilitet

Vi bruger også såkaldte cookies, trackingværktøjer, målretningsmetoder og sociale medieplugins på vores website. Den nøjagtige procedure og hvordan dine data anvendes til dette formål forklares yderligere i afsnittene om online tilstedeværelse og websiteoptimering og indlagte ydelser samt tredjeparts samtykke.

 

Nyhedsbrev

Du kan modtage nyheder og aktuelle tilbud fra Jungheinrich via vores nyhedsbrev ved at tilvælge det under Nyhedsbrevslinket eller ved at angive, at du ønsker at modtage markedsføringsmaterialer via kundeformularen. Vi laver også et særligt nyhedsbrev til journalister og investorer. Hvis du har indtastet din e-mailadresse og dit for- og efternavn under overskriften ”e-mail distributions­liste”, har trykket på knappen ”Tilmeld”, behandler og bruger vi din e-mailadresse til regelmæssigt at sende dig det ønskede nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet er frivillig, og den tilknyttede databehandling finder sted på baggrund af dit samtykke.

 

Du har ret til og mulighed for når som helst at blive fjernet fra listen over dem, der modtager nyhedsbreve og/eller markedsføringsmaterialer. Send blot en e-mail til kontakt@jungheinrich.dk. Du har også mulighed for at klikke på linket til afmelding i selve nyhedsbrevet.

 

Kontakt

Når du kontakter os (via en kontaktformular eller via e-mail), bruges de givne brugeroplysninger til at behandle og udføre anmodningen i henhold til art. 6, stk. 1 (b) i GDPR (udførelse af en handling forud for indgåelse af en kontrakt). Brugeroplysningerne kan gemmes i vores Customer Relationship Management system ("CRM-system") eller en sammenlignelig system til behandling af disse anmodninger. Vi anvender kun CRM-systemet til at behandle brugerdata i overensstemmelse med vores databeskyttelsespolitik og for at overholde EU's regler om datasikkerhed.

 

Online tilstedeværelse og websiteoptimering

 

Cookies - generelle oplysninger

Vi bruger "cookies" på vores website. Vores interesse i at optimere vores website skønnes legitimt inden for rammerne af ovenstående forordning. Cookies er små filer, der automatisk oprettes af din browser og gemmes på din enhed (laptop, tablet, smartphone osv.), når du besøger vores side. Cookies udgør ingen risiko for din enhed og indeholder ingen vira, trojanske heste eller anden malware. En cookie indeholder oplysninger, som er opstået i forbindelse med den specifikt anvendte enhed. Dette betyder dog ikke, at vi derved får direkte viden om din identitet. Ét formål med at anvende cookies er at gøre brugen af vores tilbud til en mere behagelig oplevelse for dig. Vi bruger derfor såkaldte session cookies (midlertidige cookies), som registrerer, at du allerede har besøgt specifikke sider på vores website. Disse slettes automatisk, når du forlader vores side. Vi bruger også midlertidige cookies for at opnå brugervenlighed. Disse cookies gemmes på din enhed i en specifik periode. Hvis du besøger vores side igen for at gøre brug af vores tjenester, vil det forhold, at du allerede har besøgt os, automatisk blive registreret. Det samme gælder de indtastninger og indstillinger, som du har foretaget, således at du ikke behøver indtaste dem igen.

 

Vi bruger også cookies til at registrere statistikker om brugen af vores website og til at evaluere, hvordan vores website kan optimeres for dig samt til at vise dig oplysninger, der er tilpasset dig. Når du besøger vores side igen, gør disse cookies os i stand til automatisk at registrere, at du har besøgt os tidligere. Disse cookies slettes automatisk efter en given periode. De fleste browsere accepterer cookies automatisk.

 

Du kan dog konfigurere din browser, så der ikke gemmes cookies på din computer, eller så du altid får vist en meddelelse, inden en ny cookie oprettes. Fuld deaktivering af cookies kan dog betyde, at du ikke kan gøre brug af alle funktionerne på vores website. De perioder, hvori cookies bliver gemt, afhænger af deres formål og er ikke alle de samme.

 

Traffic channel tracking via "jh_medium"

Vi bruger cookien "JH_Medium" til at lagre "channel information" om dit besøg på vores hjemmeside. Det betyder, at vi bruger et script, som vi har udviklet til at registrere kilden for dit besøg, så vi kan aktivere en analyse af det. Der gemmes ingen persondata. Der gemmes især ingen IP-adresser, og der analyseres ikke nogen brugeradfærd.

 

Google Analytics og Google Optimize

Til det behovsorienterede design og vedvarende optimering af vores websider bruger vi på baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) Google Analytics, som er en webanalysetjeneste fra Google Inc. ("Google"). Derudover bruger website programmet Google Optimize. Der oprettes anonyme, og cookies bruges i forbindelse dermed. De oplysninger, som cookien genererer om din brug af websitet, som

 • Browsertype/-version
 • Det anvendte operativsystem
 • Henvisnings-URL (den tidligere besøgte side)
 • Hostnavnet på den computer, der logges på fra (IP-adressen)
 • Tidspunktet for serveranmodningen

 

sendes til en Google-server i USA og lagres der. Google er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver dermed en garanti for at overholde den europæiske datasikkerhedsret.

 

Vi bruger kun Google Analytics med IP-anonymisering aktiveret. Det betyder, at Google afkorter IP-adresser fra Den Europæiske Unions medlemslande og andre aftalepartnere til aftalen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde vil hele IP-adressen blive overført til en Google-server i USA og forkortet der.

 

Brugeren kan anvende den tilsvarende indstilling i browsersoftwaren for at blokere lagring af cookies. Vi bør dog påpege, at det i så fald ikke altid er muligt at bruge alle funktionerne på dette website. Brugeren kan også undgå Googles indsamling af de data, der genereres af cookien vedrørende brug af websitet (herunder din IP-adresse), og Googles behandling af disse data ved at downloade og installere den browserplugin, som kan findes ved at klikke på dette link:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

 

Som et alternativ til browserplugin eller til browsere på mobile enheder er det muligt at anvende en opt-out cookie, som forhindrer Google Analytics' fremtidige dataindsamling af på dette website.

 

Google AdWords online reklameprogram

De nedenfor anførte målretningsforanstaltninger, som anvendes af os, udføres på baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse). Med de anvendte målretningsforanstaltninger vil vi gerne sikre, at det kun er reklamer, der er målrettet dine faktiske eller formodede interesser, der vises på dine enheder. Det er i både vores og din interesse ikke at bebyrde dig med reklamer, som ikke er af interesse for dig.

 

Dette website bruger Google AdWords' online reklameprogram og konverteringstracking inden for dens rammer. Vi gemmer også gclid-parameteret i cookien "jh_medium" for at kunne evaluere, hvor vellykket vores reklameplacering er. Disse cookies indstilles, når en bruger klikker på en reklame, der er placeret af Google. Tredjepartsudbydere, herunder Google, placerer reklamer på websites på internettet og bruger cookies til at placere reklamer, der er baseret på en brugers tidligere besøg på dette website. Disse AdWords-cookies udløber efter 30 dage, og gclid-parametercookien udløber efter 90 dage, og de bruges ikke til persongenkendelse. Google kan overføre disse oplysninger til tredjepart, hvor loven påkræver det, eller hvor tredjepart behandler oplysningerne på Googles vegne. Google vil under ingen omstændigheder knytte din IP-adresse til andre data i Googles besiddelse.

 

Indsamlingen og lagringen af data kan deaktiveres når som helst med fremtidig virkning. Du kan deaktivere Googles' brug af cookies ved at tilgå siden for deaktivering af Google-reklamering. Du kan også deaktivere konverteringstracking cookies ved at indstille din browser til at blokere cookies fra domænet "googleadservices.com ". Vi bør dog påpege, at du i så fald ikke altid kan bruge alle funktionerne på dette website.

 

Google remarketing og DoubleClick

 

Google bruger en DoubleClick-cookie på websites i Google Network og til specifikke Google-tjenester for at kunne understøtte AdWords’ kunder og udgivere i deres placering og administration af reklamer på nettet. Når du tilgår et website og får vist eller klikker på en reklame, der er placeret via et website i Google Network, kan en DoubleClick-cookie blive placeret i din browser. DoubleClick-cookie identifikatoren i din browser er den samme som den identifikator, der bruges ved besøg på websites, hvor reklameprogrammet DoubleClick anvendes. Hvis din browser allerede har en DoubleClick-cookie, bliver ikke tilknyttet en ekstra DoubleClick-cookie.

 

Yderligere oplysninger om brug af DoubleClick-cookies sammen med reklameprogrammet fra DoubleClick kan ses i DoubleClicks afsnit om FAO vedrørende datasikkerhed: http://www.google.com/doubleclick/

 

Det er muligt når som helst at gøre indsigelse mod at modtage DoubleClick-cookien og deaktivere den ved at klikke på følgende link:

http://www.google.com/ads/preferences/html/opt-out.html 

 

Endvidere bruger dette website Google-programmet til interessebaseret reklame - Google Remarketing. Tredjepartsudbydere, herunder Google, placerer reklamer på websites på internettet og bruger cookies, som gemmes til dette formål, på baggrund af en brugers tidligere besøg på dette website.

 

Brugere, som ikke ønsker at få vist disse interessebaserede reklamer, kan nemt deaktivere tracking cookies via brugerindstillingerne i deres internetbrowser. Du kan når som helst deaktivere brug af Google Cookie til dette formål ved at klikke på nedenstående link:

https://www.google.de/settings/ads/onweb" \l "display_optout" \t "_blank

 

Yderligere oplysninger om Googles bestemmelser er tilgængelige her:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

Microsoft-programmer

På baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) bruger vores onlinetilbud også Microsofts konverteringstracking (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Bing Ads placerer en cookie på din computer, hvis du bruger en Microsoft Bing-reklame til at tilgå vores website. Microsoft Bing og vi kan så registrere, at nogen har klikket på en reklame, er blevet sendt videre til vores website og er nået frem til en tidligere bestemt konverteringsside. Vi oplyses kun om det samlede antal brugere, som har klikket på en Bing-reklame og derefter er blevet sendt videre til konverteringssiden. Der deles ingen personlige oplysninger om brugerens identitet. Såfremt du ikke ønsker at være en del af trackingproceduren, kan du afvise lagring af en cookie, der er bestemt til dette formål - f.eks. ved at deaktivere den automatiske lagring af cookies generelt i dine browserindstillinger. Yderligere oplysninger om datasikkerhed og om de cookies, der anvendes til Microsoft Bing, kan læses på Microsofts website

http://www.microsoft.com/privacystatement/en-gb/core/default.aspx 

 

Facebook remarketing

 

I vores onlinetilbud bruger vi i henhold til art. 6, stk. 1 (f) i GDPR på baggrund af vores legitime interesser og med henblik på analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud "Facebook pixel" fra det sociale netværk Facebook, som drives fra Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA eller, hvis du befinder dig i EU, fra Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver derfor garanti for, at den europæiske datasikkerhedsret overholdes.

 

Denne pixel gør det muligt at spore brugeradfærd, når en bruger er blevet sendt videre til vores website ved at klikke på en Facebook-reklame. Dette gør det muligt for os at fastslå, hvor effektive Facebook-reklamer er af statistiske og markedsanalytiske formål. De data, vi modtager på denne måde, er anonyme, hvilket betyder, at vi ikke ser individuelle brugeres persondata. Dataene gemmes og lagres dog af Facebook, og vi informerer dig om dette i henhold til vores viden. Facebook kan knytte disse data til din Facebook-konto og bruge dem til egne reklameformål i overensstemmelse med Facebooks politik for databrug:

https://www.facebook.com/about/privacy/. Du kan forhindre, at Facebook og dens partnere placerer reklamer. Du kan redigere indstillingerne for Facebook-reklamer via følgende link: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Web analyse med Optimizely

 

Vi anvender Optimizely på vores website, en webanalysetjeneste fra Optimizely Inc., herefter kaldet "Optimizely". Optimezely hjælper os med i højere grad at tilpasse vores website til dine behov. Der bruges cookies i forbindelse med denne ydelse. Cookies lagres på din computer i form at små tekstfiler. Med hjælp fra dig bliver det muligt at analysere din brug af websitet. De informationer, der indsamles ved hjælp af denne cookie om brugen af websitet, bliver overført til Optimizely. Overførslen og lagringen af data sker normalt på en server i USA.

 

Hvis IP anonymisering er aktiveret på dette website, vil Optimizely forkorte din IP adresse, hvis det er fra Den Europæiske Unions medlemslande og andre aftalepartnere til aftalen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I sjældne undtagelsestilfælde vil IP adressen blive overført i fuld længde til en Optimizely server i USA, hvorefter den bliver forkortet.

 

Optimizely under de indhentede informationer til på vores vegne at evaluere, hvordan du brugte websitet. På baggrund heraf leverer Optimizely evalueringer og rapporter til optimering af vores website.

 

Bliver IP-adressen sendt via din browser, bliver dataene ikke blandet med andre Optimizely data.

 

Du kan til enhver tid forhindre lagringen af cookies ved at ændre opsætningen i din browser. Du skal dog være opmærksom på, at du i så fald måske ikke kan bruge alle funktionerne på dette website fuldt ud.

 

Ydermere har du til enhver tid mulighed for at stoppe trackingen hos Optimezely. I så fald vil der hverken blive indsamlet eller lagret data om din brug af websitet. Følg venligst instruktionerne på http://optimizely.com/opt_out.

 

Webanalyse med webanalysetjenesten HotJar

 

Vi bruger Hotjar for bedre at forstå vores brugeres behov og for at optimere denne service og oplevelse. Hotjar er en teknologiydelse, som hjælper os til bedre at forstå vores brugeres oplevelse (f.eks. hvor meget tid de bruger på hvilke sider, hvilke links de vælger at klikke på, hvad brugerne kan lide og ikke lide, o.l.), og dette gør det muligt for os at opbygge og vedligeholde vores services ud fra bruger feedback. Hotjar bruger cookies og andre teknologier til at indsamle data om vores brugeres adfærd og deres udstyr (særligt udstyrets IP-adresse (indsamles og lagres kun i anonymiseret form), browser informationer, geografisk placering (kun land), det sprog websitet visers på). Hotjar lagrer disse informationer i en pseudonymiseret brugerprofil. Hverken Hotjar eller vi vil på noget tidspunkt bruge denne information til at identificere individuelle brugere eller til at sammenligne med andre data fra en individuel bruger. For yderligere informationer, læs da venligst Hotjar's datasikkerhedspolitik ved at klikke på dette link:

https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy

 

Du kan fravælge dannelsen af en brugerprofil, Hotjar's lagring af data om din brug af vores website og Hotjars brug af trackingcookies på andre websites ved at klikke på Opt out under Compliande på ovenstående website.

 

Databeskyttelsespolitik for funktionerne "Criteo Dynamic Retargeting" og "Criteo Sponsored Products" fra Criteo GmbH

 

Vores website bruger cookies/reklame-ID'er til reklameformål. Dette gør det muligt for os at vise vores reklamer til besøgende, som er interesseret i vores produkter på vores partneres websites, apps og e-mails. Re-targeting teknologier bruger dine cookies eller reklame-ID'er og viser reklamer baseret på din tidligere søgeadfærd. Du kan fravælge interessebaseret reklame ved at besøge følgende websites:

 

http://networkadvertising.org./choices/

 

http://youronlinechoices.com/

 

Vi kan dele data såsom tekniske identifikatorer, som stammer fra dine registreringsdata på vores website og vores CRM-system med vores betroede reklamepartnere. Dette gør det muligt for dem at linke dine enheder og/eller platforme og sikre dig en helstøbt oplevelse på tværs af de forskellige enheder og platforme, du bruger. For at læse mere om deres muligheder for at linke, henviser vi til deres databeskyttelsespolitikker nævnt ovenfor under de enkelte platforme eller listet nedenfor.

 

Criteos databeskyttelsespolitik: http://criteo.com/privacy/

Userlike

Dette website bruger Userlike, et live chat software fra Userlike UG. Userlike "cookies" som er tekstfiler placeret på din computer og som gør det muligt at have personlige chats på dette website. Den indsamlede data vil ikke blive brugt til at identificere en besøgende personligt og er ikke sammenkørt med denne brugers personlige data.

 

Oversigt over anvendte cookies

 

Cookie

Cookie type

Gyldighedsperiode

Opt-Out Link

"ANALYTICS_COOKIES_ALLOWED"

funktionel

3 måneder

Væsentlig for brug af webshoppen

"REMARKETING_COOKIES_ALLOWED"

funktionel

3 måneder

Væsentlig for brug af webshoppen

"THIRD_PARTY_COOKIES_ALLOWED"

funktionel

3 måneder

Væsentlig for brug af webshoppen

Kurv

funktionel

30 dage

Væsentlig for brug af webshoppen

ishop.usertype

funktionel

3 måneder

Væsentlig for brug af webshoppen

LastSeen

funktionel

30 dage

Væsentlig for brug af webshoppen

rememberMe

funktionel

30 dage

Væsentlig for brug af webshoppen

WISHLIST

funktionel

30 dage

Væsentlig for brug af webshoppen

Google Tag Manager

funktionel

10 minutter

Opt-Out

Google Analytics

Analyse

2 år

Opt-Out

Google Adwords

Analyse

30 dage

Opt-Out

Hotjar

Analyse

1 år

Opt-Out

Matelso

Tredjepart

30 dage

-

Optimizely

Tredjepart

10 år

Opt-Out

Facebook

Re-marketing

1 år

Opt-Out

Criteo

Re-marketing

1 år

Opt-Out

Emarsys (Webextend)

Re-marketing

1 år

Detaljerede informationer følger

Bing

Re-marketing

1 år

Opt-Out

Doubleclick

Re-marketing

1 år

Detaljerede informationer følger

Userlike

Tredjepart

1 år

-

 

 

Indlagte ydelser og tredjeparters samtykke

 

Generelt

Med henblik på at gøre vores virksomhed mere kendt bruger vi sociale plugins på vores website til følgende sociale netværk: Facebook, LinkedIn, Twitter og Google+. Den bagvedliggende kommercielle interesse skønnes at være en legitim interesse i GDPR's forstand. Ansvaret for, at driften overholder datasikkerheden, skal tilsikres af den relevante udbyder.

Vi bruger også indholds- og tjenestetilbud fra tredjepart i vores onlinetilbud for at kunne indlejre deres indhold og tjenester, f.eks. videoer og fonte, på baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) / på baggrund af dit samtykke som defineret i art. 6, stk. 1 (a) i GDPR).

 

Facebook

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi sociale plugins ("plugins") fra det sociale netværk facebook.com, som drives af Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland ("Facebook"). Plugins kan være interaktive elementer eller interaktivt indhold (f.eks. videoer, grafik eller tekst) og kan genkendes på et af Facebooks logoer (hvidt "f" på blå baggrund, termen "Like" eller symbolet "thumb up") eller ved den ekstra sætning "Facebook Social Plugin". Listen over og tilstedeværelsen af Facebooks social plugins kan ses her: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Facebook er certificeret i henhold til Privacy Shield-aftalen og giver derfor en garanti for, at den europæiske datasikkerhedsret overholdes.

Hvis en bruger tilgår en funktion fra dette onlinetilbud, som indeholder en sådan plugin, forbindes brugerens server direkte til Facebooks servere. Indholdet af den plugin sendes direkte fra Facebook til brugerens enhed og indlejres derved i onlinetilbuddet. Derved kan der oprettes brugerprofiler for brugere på baggrund af de behandlede data. Vi har ingen kontrol over omfanget af data, som Facebook indsamler ved at bruge denne plugin, og vi oplyser brugerne i henhold til vores viden.

Ved hjælp af den indlagte plugin oplyses Facebook om, at en bruger har tilgået den tilsvarende side i onlinetilbuddet. Hvis brugeren er logget på Facebook, kan Facebook tillægge besøget til brugerens Facebook-konto. Hvis brugere interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på knappen Like eller tilføje en kommentar, sendes de tilsvarende oplysninger direkte fra din enhed til Facebook og gemmes der. Hvis en bruger ikke er medlem af Facebook, er det stadig muligt, at Facebook kender til og gemmer den brugers IP-adresse. Ifølge Facebook gemmes kun en anonymiseret IP-adresse i Tyskland.

For yderligere oplysninger om dette formål og omfanget af dataindsamlingen og Facebooks yderligere behandling og brug af data samt rettigheder i den henseende og indstillingsmulighederne for beskyttelse af datasikkerheden kan du se Facebooks meddelelse om datasikkerhed: https://www.facebook.com/about/privacy/

Hvis en bruger er medlem af Facebook og ikke ønsker, at Facebook indsamler data om ham via dette onlinetilbud og knytter det til hans medlemsoplysninger, som er gemt hos Facebook, skal han logge af Facebook og slette sine cookies inden brug af vores onlinetilbud. Yderligere indstillinger og indsigelser mod brug af data til kommercielle formål er mulige i Facebooks profilindstillinger:

https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via den amerikanske side:

http://www.aboutads.info/choices/ eller EU's side http://www.youronlinechoices.com/. Indstillingerne er ikke platformsafhængige, dvs. de gælder for alle enheder såsom stationære computere og mobile enheder.

 

LinkedIn

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vores onlinetilbud LinkedIn-netværkets funktioner. Udbyderen er LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Hver gang én af vores sider, som indeholder LinkedIn-funktioner, tilgås, oprettes der en forbindelse til LinkedIns servere. LinkedIn oplyses om, at du har besøgt vores internetsider fra din IP-adresse. Hvis du klikker på knappen for anbefaling af LinkedIn ("Recommend"), og du er logget på din LinkedIn-konto, kan LinkedIn tillægge dit besøg på vores internetside til dig og din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbydere af siden ikke modtager oplysninger om indholdet af de overførte data eller LinkedIns brug deraf. Datasikkerhedserklæring: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy, Opt-Out: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out.

 
Twitter

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi også plugins fra short-message-netværket Twitter Inc. Du kan genkende Twitters plugins ("Tweet"-knappen) på Twitter-logoet (en hvid fugl på en blå baggrund) og tilføjelsen "Tweet". Hvis du tilgår en side på vores website, der indeholder en sådan plugin, oprettes der en direkte forbindelse mellem din browser og Twitters server. Derfor modtager Twitter oplysning om, at du har besøgt vores website fra din IP-adresse. Hvis du klikker på Twitter-knappen, mens du er logget på din Twitter-konto, kan du knytte indholdet på vores site til din Twitter-profil. Dette gør det muligt for Twitter at tildele besøget på vores site til din brugerkonto. Vi vil gerne påpege, at vi som udbydere af siden ikke modtager oplysninger om indholdet af de overførte data eller Twitters brug deraf. Klik her for yderligere oplysninger. Hvis du ikke ønsker, at Twitter skal kunne tildele besøget på vores side, bedes du logge af din Twitter-brugerkonto.

 

Google+

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger vi "plugins" fra det sociale netværk Google Plus, som leveres af Google Inc. Disse plugins kan blandt andet genkendes på knapper, der indeholder symbolet "+1" på en hvid eller farvet baggrund.

Hvis du aktiverer en plugin (første klik), opretter din browser en direkte forbindelse til Googles servere. Indholdet af den plugin sendes direkte fra Google til din browser og indlejres derved i siden. Derved oplyses Google om, at din browser har tilgået den tilsvarende side på vores website, selvom du ikke har en Google Plus-profil og ikke er logget på Google Plus. Disse oplysninger (herunder din IP-adresse) overføres af din browser direkte til en Google-server i USA og gemmes der. Hvis du er logget på Google Plus, kan Google straks tildele dit besøg på vores website til din Google Plus-profil. Hvis du interagerer med plugins, f.eks. ved at klikke på knappen "+1", sendes de tilsvarende oplysninger også direkte til en Google-server og gemmes der. Oplysningerne gengives også på Google Plus og vises i dine kontakter der.

For yderligere oplysninger om dette formål og omfanget af dataindsamlingen og Googles yderligere behandling og brug af data samt dine rettigheder i den henseende og indstillingsmulighederne for beskyttelse af datasikkerheden kan du se Googles meddelelse om datasikkerhed her.

Hvis du ikke ønsker, at Google straks skal tildele oplysninger, der er indsamlet via dit besøg på vores website, til din profil på Google Plus, skal du logge af Google Plus, inden du besøger vores website. Du kan også fuldstændig blokere indlæsningen af Googles plugins med add-ons til din browser, f.eks. ved at bruge scriptblokeringen "NoScript".

 

Google reCAPTCHA

På baggrund af art. 6, stk. 1 (f) i GDPR (legitim interesse) bruger vi tjenesten reCAPTCHA, som er en tjeneste fra Google Inc. (Google). Denne anmodning bruges til at fastslå, om en indtastning er foretaget af en person eller er misbrug i form af automatiseret maskinel behandling. Anmodningen indebærer, at IP-adressen videresendes til Google og i nødvendigt omfang også andre data, som Google har brug for til reCAPTCHA-tjenesten. Til dette formål sendes din indtastning til Google og gennemgår yderligere behandling der. Ved at bruge reCAPTCHA accepterer du, at din genkendelse kan benyttes i digitaliseringen af gamle værker. Ved at aktivere IP-anonymisering på dette website vil Google dog afkorte IP-adresser fra Den Europæiske Unions medlemslande og andre aftalepartnere til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i ekstraordinære tilfælde vil hele IP-adressen blive overført til en Google-server i USA og forkortet der. Google bruger disse oplysninger på vegne af dette websites udbyder til at vurdere brugen af denne tjeneste. Den IP-adresse, der sendes af din browser inden for reCAPTCHAs rammer, vil ikke blive kombineret med andre data i Googles besiddelse. Googles forskellige datasikkerhedsregler gælder for disse data.

Yderligere oplysninger om Google datasikkerhedsregler kan ses på:

https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

 

Google Maps

Dette website bruger Google Maps til at vise kort og oprette ruteplaner. Google Maps drives af Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Ved at bruge dette website accepterer brugeren, at data registreres, behandles og bruges af Google, en af dens repræsentanter eller en tredjepartsudbyder. Dette gælder både data, som indsamles automatisk, og brugerens input (herunder IP-adresse). Databehandlingen finder sted på baggrund af din accept som defineret i art. 6, stk. 1 (a) i GDPR. Brugsbetingelserne for Google Maps kan ses på følgende link: https://www.google.de/maps/@51.151786,10.415039,6z?hl=da

Udførlige oplysninger om transparens og valg samt om datasikkerhedsregler kan ses i datasikkerhedscentret på google.dk:

https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=da#infocollect

 

Google Tag Manager

På baggrund af vores legitime interesse (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) bruger dette website Google Tag Manager. Denne tjeneste gør det muligt at administrere websitets tags via et interface. Google Tag Manager implementerer ganske enkelt tags. Der placeres ingen cookies, og der registreres ingen persondata. Google Tag Manager udløser andre tags, som kan registrere persondata. Google Tag Manager tilgår ikke disse data. Hvis den deaktiveres på domæne- eller cookieniveau, gælder deaktiveringen for alle sporingstags, hvis de er implementeret gennem brug af Google Tag Manager. Yderligere oplysninger om Google Tag Manager kan ses på følgende link: http://www.google.co.uk/tagmanager/use-policy.html

Brugeren kan forhindre, at Google Tag Manager sender tags. For at gøre dette skal brugeren klikke på følgende opt-out link  for at lagre Google Tag Managers deaktiveringscookie i browseren.

YouTube

På baggrund af vores legitime interesser (dvs. interesse i analyse, optimering og rentabel drift af vores onlinetilbud som defineret i art. 6, stk. 1 (f) i GDPR) er YouTube-tjenestens funktioner indlejret i Jungheinrich Danmark A/S’s website for at kunne vise og afspille videoer. Disse funktioner leveres af YouTube, LLC 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 USA. Du kan finde yderligere oplysninger i YouTubes datasikkerhedsregler.

Her anvendes en avanceret datasikkerhedstilstand, og derved gemmes brugeroplysninger ifølge oplysninger fra udbyderen alene, når afspilning af en video startes. Hvis du starter afspilning af en indlagt YouTube-video, bruger YouTube cookies til at indsamle oplysninger om brugeradfærd. Ifølge oplysninger fra YouTube anvendes disse blandt andet til at lave videostatistikker, forbedre brugervenligheden og forhindre misbrug. Uanset om den indlagte video afspilles eller ikke, etableres der en forbindelse til Googles "DoubleClick"-netværk, hver gang Jungheinrich Danmark A/S's website tilgås, og dette kan medføre yderligere databehandling, som Jungheinrich Danmark A/S ikke har indflydelse på.

Brugere kan finde yderligere oplysninger om, hvordan YouTube bruger cookies, i YouTubes datasikkerhedserklæring på:

http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.


Novalnet

Firmaet, der er ansvarlig for behandlingen har integreret komponenter fra Novalnet AG på dette website. Novalnet AG er en fuld udbyder af betalingsformidling, som bl.a. står for behandling af betalinger.

Hvis kunde vælger en betalingsmetode i onlineshoppen under ordreafgivelsen, bliver data om denne person automatisk sendt til Novalnet AG. Ved at vælge en betalingsmulighed, accepterer kunden at personlige data overføres for at behandle betalingen.

De data, der overføres til Novalnet, inkluderer i almindelighed fornavn, efternavn, adresse, fødselsdag, køn, e-mailadresse, IP-adresse, telefonnummer, mobilnummer og andre data, der er nødvendige for at behandle betalingen. Persondata fra den respektive ordre er også nødvendige for at behandle købskontrakten. I særdeleshed kan betalingsinformationer som bankinformationer, kortnummer, udløbsdata og CVC-kode, informationer og varer og services, samt priser blive udvekslet.

Overførslen af dataene skal i særdeleshed bruges til verifikation af identitet, administration af betaling og for at undgå svindel. Den dataansvarlige vil overføre personlige data til Novalnet AG. De personlige data, der udveksles mellem Novalnet AG og den dataansvarlige kan videresendes af Novalnet AG til kreditselskaber. Formålet med denne videresendelse er for at foretage identitetstjek og tjek af kreditværdighed.

Novalnet AG videresender også personlige informationer til servicevirksomheder eller underleverandører, hvis dette er nødvendigt for at opfylde de kontraktlige forpligtelser, eller hvis dataene skal behandles.

Kunden har til enhver tid mulighed for at tilbagekalde sit samtykke over for Novalnet AG til behandling af de personlige data. En tilbagekaldelse har ikke indflydelse på de personlige data, som det er tvunget at behandle, bruge eller sende til (kontraktuel) betalingsbehandling.

 

Overførsel af data til tredjepart

Data overføres alene til tredjepart i overensstemmelse med lovkrav og alene som angivet i datasikkerhedserklæringen. Vi giver alene data til tredjepart, hvor dette for eksempel er påkrævet af kontraktmæssige årsager på baggrund af art. 6, stk. 1 (b) i GDPR eller på baggrund af legitime interesser i overensstemmelse med art. 6, stk. 1 (f) i GDPR for den rentable og effektive drift af vores forretningsenhed.

Hvis vi bruger underleverandører til at levere vores tjenester, træffer vi passende juridiske sikkerhedsforanstaltninger og tilsvarende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte persondata i overensstemmelse med de relevante lovbestemmelser.

 

Modtagere uden for EU

Med undtagelse af den behandling, der er angivet i nærværende datasikkerhedserklæring, videregiver vi ikke dine data til modtagere, der befinder sig uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Dine rettigheder

Oversigt

 • Ligesom du har ret til at tilbagekalde dit samtykke, har du også - såfremt lovkravene foreskriver dette - følgende rettigheder:
 • Retten til at blive informeret om de persondata, vi har gemt om dig i overensstemmelse med art. 15 i GDPR
 • Retten til at få urigtige eller ufuldstændige data rettet i overensstemmelse med art. 16 i GDPR
 • Retten til at få data om dig, som vi har gemt, slettet i overensstemmelse med art. 17 i GDPR, medmindre juridiske eller kontraktmæssige opbevaringsfrister eller andre lovkrav/rettigheder til yderligere opbevaring skal opfyldes
 • Retten til at begrænse behandlingen af dine data i overensstemmelse med art. 18 i GDPR
 • Retten til dataportabilitet i overensstemmelse med art. 20 i GDPR
 • Retten til at klage til et tilsynsorgan. Du kan normalt henvende dig til tilsynsorganet for din normale bopæl eller arbejdssted eller til vores virksomheds hovedkontor.

Ret til tilbagekaldelse

Hvis brugeren ikke ønsker, at Jungheinrich Danmark A/S udøver aktiv brug af data til interne formål, er brugeren i overensstemmelse med art. 21, stk. 2-4 i EU GDPR berettiget til når som helst at tilbagekalde retten til sådan brug og behandling. Send blot en e-mail til kontakt@jungheinrich.dk.

Databeskyttelse

Alle data, der personligt sendes af dig, herunder dine betalingsoplysninger, overføres gennem den almindeligt anerkendte og sikre standard SSL (Secure Socket Layer). SSL er en sikker og testet standard, som også bruges til for eksempel online bankforretninger. Måder til at genkende en sikker SSL-forbindelse omfatter s’et efter http (dvs.: https://...) i adresselinjen i din browser og hængelåssymbolet forneden i browseren.

Vi anvender passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsmetoder til at beskytte de af dine persondata, som vi gemmer, mod manipulering, delvist og fuldstændigt tab og mod tredjeparters uautoriserede adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger gennemgår løbende forbedring i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.