Lesezeit: 4 Minuten

Den europæiske kemikalieforordning REACH, der trådte i kraft under nummereringen EC Nr. 1907/2006 i 2007, forener lovgivningen om kemikalier i Europa, og REACH fungerer samtidig som en vidensdatabase om de farer og risici, der kan opstå ved forskellige kemikalier. REACH er en forkortelse for ”Regulation concerning the registration, evaluation, authorization and restriction of chemicals” (Regulering vedrørende registrering, evaluering, autorisation og restriktion af kemikalier). Kemikalier, stoffer og blandinger af stoffer uden en gyldig REACH registrering må ikke fremstilles, importeres eller erhverves i EU.

REACH forordningen stiller strenge krav og regler, når stoffer klassificeres som særligt farlige: Her skal der enten gives en særlig tilladelse til fremstilling eller brug, eller håndteringen af stoffet skal begrænses i overensstemmelse hermed.

Kemikalier, der anses for at være meget bekymrende, og som skal registreres og evalueres efter REACH forordningen, er:

 • Kræftfremkaldende stoffer
 • Stoffer, der skader genetik
 • Stoffer, der skader fertiliteten
 • Stoffer, der ikke kan nedbrydes i naturen/miljøet, ophober sig i mennesker og dyr og som er giftige
 • Stoffer, der ikke kan nedbrydes i naturen/miljøet, ophober sig i mennesker og dyr og som formentlig er giftige (dog endnu ikke påvist)
 • Stoffer, der har en tilsvarende farlig virkning (f.eks. hormonelt)

Bestemmelser i REACH forordningen – forpligtelser for producenter

Inden REACH forordningen trådte i kraft, var det de pågældende myndigheders opgave at kontrollere og registrere kemikalier, stoffer og blandinger af stoffer samt at kontrollere sikkerheden ved håndteringen af disse kemikalier og stoffer. Dette gjorde, at der var lange og komplicerede processer. Med REACH forordningen er det producenterne selv, der står for risikovurderingen.

Så snart de pågældende kemikalier fremstilles eller importeres i en mængde på mere end 1 ton per år, skal de indsendes til European Chemicals Agency (ECHA) i Helsinki til evaluering og registrering sammen med producentens egen risikovurdering. REACH direktivet gælder for alle kemiske stoffer, der fremstilles eller bruges inden for EU – herunder også stoffer i blandinger eller produkter. Der er dog nogle undtagelser inden for nogle genbrugs- og mellemprodukter samt lægemidler og polymerer.

Grundreglen er: ”Ingen data – intet marked”. Hvad det betyder er, at REACH forordningen indeholder et generelt forbud mod brug af kemikalier, der ikke er registreret. Producenten eller brugeren skal kunne bevise overfor ECHA, at vedkommende er bekendt med risiciene ved kemikaliet, og at vedkommende kan håndtere kemikaliet i overensstemmelse hermed, samt at fordelen ved brugen af kemikaliet er større end risikoen. Kemikalierne er klassificeret og mærket af ECHA. Her gælder CLP forordningen NR. 1272/2008, der trådte i kraft i 2009.

Registrerings- og evalueringsprocedure for REACH forordningen

Alt afhængigt af hvor farligt et stof eller kemikalie er, og hvor meget det skal bruges, er der forskellige frister i forhold til registrering. Den sidste registreringsfrist var den 1. juni 2018. Der gælder særlige regler for stoffer i produkter.

REACH forordningen indeholder to evalueringsprocedurer til evaluering af stoffer; Dossier- og stofevaluering.

 • Dossierevaluering: Her vurderer ECHA REACH-konformitet i forhold til kritiske kemikalier på grundlag af indsendte dossierer. Hvis producentens REACH konformitetserklæring er ufuldstændig, kan dossierevalueringen også baseres på testforslag.
 • Stofevaluering: Denne procedure involverer de enkelte EU-medlemslande og er baseret på tilgængelige data om et givent stof for så at kunne bestemme de mulige risici. Hvis de tilgængelig data er utilstrækkelige, kan de enkelte medlemslande anmode om at få de manglende oplysninger.

Hvis et kemikalie eller en blanding af stoffer ikke modtager et REACH certifikat efter evalueringsproceduren, er det pågældende kemikalie underlagt en begrænsning, og det er ikke længere tilladt. Et kendt eksempel på dette er tungmetallet bly. Kemikalier, der er underlagt begrænsninger, er anført i bilag XVII i REACH forordningen.

Ud over ovenfor nævnte bilag XVII har REACH forordningen også en såkaldt kandidatliste over stoffer, der er meget bekymrende. Siden 2020 er alle stoffer, der fortsat kan fremstilles, forarbejdes eller sælges, men som betragtes som kritiske efter REACH-evalueringskriterierne, blevet anført på denne liste. Hvert andet år vælges stoffer fra denne liste og inkluderes i bilag XIV for de stoffer, der er godkendt af REACH forordningen. Herefter må disse stoffer ikke længere bruges uden tilladelse.

I henhold til REACH Artikel 33 i REACH forordningen skal producenterne uopfordret informere deres kunder, om deres produkter indeholder et stof på kandidatlisten i en koncentration på 0,1 vægtprocent. Overfor private forbrugere er denne oplysningspligt på 45 dage efter forudgående anmodning.

Hvad er formålet med REACH forordningen?

Der er mange gode grunde til at have den europæiske kemikalieforordning REACH:

 • REACH forordningens primære formål er at beskytte menneskers, dyrs og miljøets sundhed – både på kort og lang sigt. Derfor bør kemikalier, der udgør en uacceptabel risiko, hvis muligt bringes ud af produktion og på længere sigt erstattes af stoffer med en lavere risiko.
 • Derudover har REACH direktivet til formål at fremme kemiindustriens konkurrenceevne i EU.
 • REACH forordningen har også til formål at fremme alternative metoder til at undersøge stoffer og kemikaliers skadelige virkninger for at reducere dyreforsøg.
 • REACH forordningen har også til formål at standardisere den tidligere kemikalielovgivning, og forordningen sikrer også en mere passende ansvarsfordeling. Sidst, men ikke mindst, sikrer REACH også bedre kommunikation i forsyningskæden og en ensartet evaluering af risici for alle involverede.

Bemærk: De nævnte forskrifter er blot et udpluk af de vigtigste lovkrav. Du kan læse detaljerede oplysninger om dette i de anførte – og muligvis andre – samlinger af lovtekster. Ved implementering i virksomheden kan og bør eksperter konsulteres i tvivlstilfælde.

Billedkilde:
© gettyimages.de –
andresr