Lesezeit: 3 Minuten

Lithium ion batterier findes i dag i mange elektroniske enheder samt i elektriske køretøjer, hvor de imponerer med deres høje energitæthed, lange levetid og at de er vedligeholdelsesfrie. Batterier installeret som primære (ikke beregnet til genopladning) eller sekundære (genopladelige batterier) indeholder lithium, som har reaktive egenskaber. Overophedning og farlig brandudvikling kan opstå, især hvis batterierne kommer i kontakt med vand. Forkert transport af lithiumbatterier kan også forårsage brand på grund af overophedning. Lithium batterier betragtes altså som farligt gods. Dette betyder, at visse regler skal overholdes, både i forhold til brandsikring og sikker transport. I denne artikel kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på, og hvilke regler der gælder i hvert enkelt tilfælde.

Lithium ion batterier som farligt gods – effektiv brandbeskyttelse

Hvis lithium ion batterier med tilsvarende fremstillingsstandarder og certificerede ladesystemer er i brug, og hvis lithium ion batterierne opbevares og håndteres i henhold til reglerne, anses de for at være sikre. Ikke desto mindre bør der installeres passende foranstaltninger og anordninger til brandsikring på stedet. Da lithium ion batterier er forskellige i deres struktur og størrelse, og den tekniske udvikling af batterierne er i konstant udvikling, kan forholdsreglerne og anbefalingerne afvige fra hinanden. For at sikre tilstrækkelig brandbeskyttelse af det farlige gods er en forudgående risikovurdering af lithium batterierne derfor altid nødvendig.

Batterierne kan antændes som følge af flere forhold, som bør indgå i risikovurderingen:

 • mekaniske skader som f.eks. ved brud, fald eller vibrationer, som kan udløse en kortslutning inde i batteriet
 • elektrisk belastning fra overopladning eller slitage
 • termiske belastninger som f.eks. er forårsaget af temperaturstigninger i tilfælde af forkert opbevaring eller overopladning samt temperaturer, der er for lave.

Hvis der trods alle forholdsreglerne ved håndteringen af det farlige gods alligevel opstår brand i lithium batterierne, skal det sikres, at det ikke kan slukkes. Afkøling kan her kun udføres med passende midler.

Midler til slukning som f.eks. metalbrandpulver, sand, ABC-pulver eller CO2 er ikke egnede til afkøling, da de ganske enkelt ikke opnår en tilstrækkelig køleeffekt. Brand i lithium batterier kan frembringe meget giftige og farlige tungmetalaflejringer og andre giftige stoffer. Det er derfor nødvendigt at have de rigtige midler til rådighed ved håndteringen af det farlige gods.

Transport af farligt gods – send lithium batterier sikkert

Hvis der indtil nu kun er givet anbefalinger til opbevaring af lithiumbatterier i forhold til en eventuel klassificering som et farligt stof, er de altid klassificeret som et farligt stof i international transportlovgivning. For at sikre sikkerheden for alle involverede parter i transportkæden gælder der omfattende transportregler. Hvis beskadigede lithium batterier skal sendes, skal yderligere bestemmelser om farligt gods endvidere overholdes.

I det følgende vil vi give dig et overblik over de vigtigste transportregler. Du kan læse en detaljeret samling af reglerne hos i Beredskabsstyrelsen.dk.

Særligt energitætheden er sammen med andre kriterier afgørende for beslutningen om, hvilke regler for farligt gods, der skal tages i betragtning, når lithium ion batterier skal transportes. Batterierne vurderes i forhold til følgende regler:

 • UN-Nummer 3090: Lithiummetalbatterier og batterier lavet af lithiumlegeringer
 • UN-Nummer 3091: Lithiummetalbatterier i udstyr eller lithiummetalbatterier pakket med udstyr (inklusive lithiumlegeringsbatterier)
 • UN-Nummer 3480: Lithium ion batterier og lithium polymer batterier
 • UN-Nummer 3481: Lithium ion batterier i udstyr eller lithium ion batterier pakket med udstyr (inklusive lithium polymer batterier).

I princippet må kun lithiumbatterier, der opfylder kravene i “UN Manual of Tests and Criteria”, sendes. Hvis det farlige gods er prototyper eller beskadigede lithium batterier, skal særskilte emballageregler ydermere overholdes.  Afhængigt af transportmidlet er FN-bestemmelserne kombineret med krav til transport af vej/jernbane (ADR/RID), til søs (IMDG-kode) og med fly (IATA). Enhver kommerciel afsender af lithium ion batterier er forpligtet til at overholde disse regler.

Hvis der er nogen som helst tvivl om, hvilke retningslinjer der er gældende, kan batteriproducenten eller en ekspert i farligt gods give korrekt information. Jungheinrich PROFISHOP tilbyder dig en omfattende service til bortskaffelse af batterier og rådgiver dig også om proceduren for forsendelse af lithium ion batterier.

Tjeklist – disse oplysninger skal indgå i et testresumé

Hvis du ønsker at transportere lithiumbatterier, er det kun tilladt med et testresumé. Dette er for at sikre, at alle nødvendige parametre for transporten af det farlige gods er blevet kontrolleret. Alle, der ikke overholder den, risikerer en bøde. I tilfælde af brand med lithiumbatterier kan forsikringsselskabet i øvrigt også nægte at betale.

Nedenfor finder du alle relevante oplysninger, der skal indgå i testresuméet:

 • Navn på celle-, batteri- eller produktproducenten
 • Kontaktoplysninger for celle, batteri eller produktproducent
 • Navn på testlaboratoriet med alle kontaktoplysninger
 • Et unikt id-nummer på testrapporten
 • En detaljeret beskrivelse af cellen eller batteriet.
 • Liste over udførte test og resultater
 • Henvisning til testkrav for samlede batterier
 • Henvisning til den brugte, reviderede udgave af manualen om test og kriterier og eventuelle ændringer heraf
 • Underskrift med navn og titel på underskriveren som indikation af gyldigheden af oplysningerne.

Bemærk: De nævnte forskrifter er blot et udpluk af de vigtigste lovkrav. Du kan læse detaljerede oplysninger om dette i de anførte – og muligvis andre – samlinger af lovtekster. Ved implementering i virksomheden kan og bør eksperter konsulteres i tvivlstilfælde.

Billedkilde:
© gettyimages.de – tzahiV